dijous, 21 de novembre de 2013

EL TRUC DEL D-U-C

A continuació us proposem un truc per escriure bé els números, si us apreneu aquesta regla, escriureu bé tota la vida.

EL TRUC DEL D-U-C

Es tracta d'una regla mnemotècnica que ajuda a saber quan cal posar guionat a l'hora d'escriure numerals, tant cardinals com ordinals. Així, la regla indica que cal posar guionet entre les desenes (D) i les unitats (U), d'una banda, i entre les unitats (U) i les centenes (C), de l'altra. Vegem-ne uns exemples:

·                                 D-U: trenta-cinc, setanta-dos, quaranta-vuit...
·                                 U-C: quatre-cents, sis-cents, nou-cents...
A banda hi ha dues regles més, molt bàsiques:
·                                 Els nombres que conformen la desena del 20 s'escriuen sempre amb guionets: vint-i-tres, vint-i-cinc, vint-i-set...
·                                 Els numerals amb M (milers i milions) no porten mai guionet: mil deu, tres mil, dos milions...
 I ara només cal combinar aquestes regles. Aquí en van uns exemples:

23.579: Vint-i-tres mil cinc-cents setanta-nou
134.681: Cent trenta-quatre mil sis-cents vuitanta-u
1.562.345: Un milió cinc-cents seixanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc

A l'hora d'escriure els ordinals corresponents, només cal afegir-hi el sufix -é (i derivats): vint-i-tresèdos-cents setanta-sisè, etc. 


1 comentari: